Naruszenie praw autorskich

Prawa autorskie to bezwzględne prawa podmiotowe, jakie przysługują twórcy. Chronią one dorobek intelektualny twórcy oraz więź twórcy z utworem, w szczególności prawo do autorstwa, oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem, prawo do nienaruszalności treści i formy, nadzór nad korzystaniem z utworu. Jeżeli dojdzie do naruszenia praw autorskich, twórca może żądać zaniechania tych działań, usunięcia ich skutków bądź zapłaty tytułem zadośćuczynienia. Naruszenie praw autorskich może stanowić także przestępstwo uruchamiające odpowiedzialność karną.

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
 • plastyczne,
 • fotograficzne,
 • wzornictwa przemysłowego,
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 • muzyczne i słowno-muzyczne,
 • audiowizualne (w tym wizualne i audialne)
  idee i pomysły, chyba że są wyrażone oryginalną formą;
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
 • proste informacje prasowe,
 • pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe,
 • znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne,
 • znaki firmowe użyte w celach informacyjnych.

Ktoś naruszył Twoje prawa autorskie? Wyślij nas po swoje zwycięstwo.

Zgłoś sprawę i wyślij nas po swoje zwycięstwo